Gravskötsel

En grav skall skötas på ett värdigt sätt. Den som innehar gravrätten, oftast de anhöriga, svarar för gravskötseln.

Mot en avgift kan gravens skötsel överlåtas på samfälligheten.

Kontakta pastorskansliet för gravskötsel, kontaktuppgifter till höger.

Skötselpriser från och med 2015.

 

Gravminnesmärke

Om graven är ny och ingen gravsten finns från tidigare sätter begravningsplatsens personal ett vitt träkors med den avlidnes namn, födelse- och dödsdatum vid graven några dagar efter begravningen.

Anskaffning av minnessten till graven brådskar inte. Minnesmärket kan vara av sten, natursten eller huggen sten, en stenplatta, ett metall- eller träkors, ett konstverk. Minnesmärket bör följa god kristen sed. Samfällighetens pastorskansli kan ge närmare uppgifter vid behov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag kontakt:

 

Kronoby:

Pastorskansliet

Tel nr 06 834 5016

 

Terjärv:

Pastorskansliet

tel 040-8686900

 

Nedervetil:

Pastorskansliet

tel. 06 864 8018