Ekonomi

Ekonomikontoret sköter samfällighetens förvaltning och ekonomin åt församlingarna. Ekonomiförvaltningen innefattar löneräkning, fakturering, betalningar och bokföring.

Varje år görs för samfälligheten en budget och verksamhetsplan samt ett bokslut och verksamhetsberättelse.

 

Bokslut

I Kyrkoordningen, kapitel 15 § 5 stadgas att ett bokslut över budgetåret ska upprättas före utgången av mars det år som följer på räkenskapsperioden. Samtidigt ska ett förslag läggas fram om hur resultatet av räkenskapsperioden ska behandlas och om de åtgärder som ska vidtas för att balansera ekonomin.

I bokslutet ingår resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys och de uppgifter som utgör noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Bokslutet ska ge riktiga och tillräckliga uppgifter om verksamheten, räkenskapsperiodens resultat och den ekonomiska ställningen.

Kyrkofullmäktige godkänner bokslutet senast före utgången av juni månad efter räkenskapsperioden.

 

Budget

För varje räkenskapsår skall senast i december nästföregående år antas en budget för den kyrkliga samfälligheten. I samband med att budgeten godkänns skall kyrkofullmäktige dessutom godkänna en verksamhets- och ekonomiplan som gäller för minst tre år. Budgetåret är verksamhets- och ekonomiplanens första år. I budgeten och i verksamhets och ekonomiplanen godkänns målen för församlingarnas verksamhet och ekonomi.

 

Här hittas den senaste balansboken

Tag kontakt:

Kari Harju
Ekonomichef

050 304 4011
040 8686901
Hästbackavägen 1, 68700 Terjärv