Beslutsfattande

 

Gemensamma kyrkofullmäktige

Kyrkliga samfällighetens högsta beslutande organ är gemensamma kyrkofullmäktige. Fullmäktige fattar beslut om huvudlinjerna i samfällighetens ekonomi och t.ex. om byggande, köp och försäljning av fastigheter. Det fastställer också kyrkoskatteprocenten och beslutar om hur inkomsterna fördelas mellan församlingarna och samfällighetens stödfunktioner. Till gemensamma kyrkofullmäktiges uppgifter hör också att besluta om att inrätta nya tjänster eller dra in tjänster. Medlemmarna i gemensamma kyrkofullmäktige utses genom församlingsval, som i vanliga fall förrättas vart fjärde år. Gemensamma kyrkofullmäktige i Kronoby kyrkliga samfällighet består av 21 ledamöter. Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga om inte fullmäktige i något visst ärende beslutar annorlunda. Nils-Anders Granvik fungerar som ordförande och Barbro Berglund som vice ordförande, som sekreterare fungerar Kari Harju. Nedan fullmäktiges sammansättning enligt församling:

 

Kronoby:                                       Terjärv:                                       Nedervetil:

Berglund Barbro                          Granvik Nils-anders                   Pulkkinen Mika

Lindvall-Finnila Veronica             Ahlsved Marjatta                        Saarukka Siv

Björklund Tom                              Grahn Karl-Gustav                     Laakso Kaj

Lövsund Gabriella                        Nilsson Joel                                 Kainberg Ann-mari

Krokfors Sune                               Stenbäck Eva-Marie                   Homström Bengt 

Kouri Ann-sofi                               Särs Boris                                    Sjölund Mirja

Gripenberg Björn                         Vistbacka Lars

Strandvall Dag

 

Suppleanter:                                Suppleanter:                              Suppleanter:

Enfors Vidar                                   Vistbacka Stig-Gustav                Finell Margareta

Öst Harry                                        Dahlvik Stig                                 Sandbacka Malin

Herranen Teuvo                            Häggblom Sten

Forsblom Göran                            Knutar Nils-Göran

 

 

Gemensamma kyrkorådet

Gemensamma kyrkorådet är verkställande och förvaltande organ i den kyrkliga samfälligheten och leder samfällighetens verksamhet, ekonomi och förvaltning. Gemensamma kyrkorådet bereder ärendena som gemensamma kyrkofullmäktige skall fatta beslut om. Ekonomichefen bereder ärendena till gemensamma kyrkorådet.

Gemensamma kyrkorådet tillsätts av gemensamma kyrkofullmäktige. Som ordförande verkar Markus Ventin och Siv Saarukka som vice ordförande. Som sekreterare verkar ekonomichef Kari Harju. Gemensamma kyrkorådet i vår samfällighet består av nedanstående medlemmarför perioden 2015-2016:

 

 Ordinarie:                                    Personlig suppleant:

Markus Ventin

Saarukka Siv                                  Kainberg Ann-Mari

Pulkkinen Mika                              Laakso Kaj

Lövsund Gabriella                         Kouri Ann-Sofi

Storbacka Viola                              Finnila-Lindvall Veronica

Strandvall Dag                               Öst Harry

Östdahl Stig                                    Krokfors Sune  

Ahlsved Marjatta                            Furu Tuula

Byskata Mårten                              Furu Hans-Erik

Grahn Karl-Gustav                         Vistbacka Stig-Gustav